Γκιζάνι Έργο Life-Φύση Κέντρα Ενημέρωσης Έργο Γαδουράς Παιχνίδι
 
Έρευνα Πεδίου Κατανομή Βιολογία Γενετική Απειλές Μέτρα Προστασίας Βιβλιογραφία

 

Έρευνα πεδίου

Στα πλαίσια του έργου Life-Φύση για το γκιζάνι, πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό τον καθορισμό της γεωγραφικής κατανομής του είδους, της κατάστασης των διαφόρων πληθυσμών και των βιοτόπων τους, τον προσδιορισμό των απειλών στην επιβίωση των γκιζανιών και τη συλλογή δειγμάτων ψαριών για τη μελέτη της βιολογίας και της γενετικής τους σύστασης.

Για τις ανάγκες της έρευνας, πραγματοποιήθηκε μια σειρά 14 μηνιαίων δειγματοληπτικών ταξιδιών (μεταξύ Φεβρουαρίου 1999 και Μαρτίου 2000), στη λίμνη και τα ρέματα της Απολακκιάς και στα ρέματα Λουτάνη και Γαδουρά. Επιπρόσθετες δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε άλλα υδάτινα συστήματα κυρίως για την καταγραφή της παρουσίας ή της απουσίας σε αυτά πληθυσμών γκιζανιού.

Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών έγιναν τα εξής:

1. Προσδιορισμός των γεωγραφικών συντεταγμένων της κάθε τοποθεσίας με GPS.

2. Μετρήσεις των κύριων αβιοτικών παραμέτρων του νερού (δηλαδή της θερμοκρασίας, του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου, της αγωγιμότητας και της αλατότητας), με ένα φορητό πολύμετρο Horiba. Στη συνέχεια, από κάθε τοποθεσία, δείγματα νερού του ενός λίτρου μεταφέρονταν στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του ΕΚΘΕ για περαιτέρω χημικές αναλύσεις.

3. Συλλογή νεαρών και ενήλικων ψαριών με φορητή συσκευή ηλεκτραλιείας. Με τη μέθοδο αυτή τα ψάρια δεν θανατώνονται, αλλά απλώς ναρκώνονται παροδικά, συλλέγονται με απόχες και μεταφέρονται σε μια μικρή φορητή δεξαμενή. Στη συνέχεια, αφού μετρηθεί επί τόπου το μήκος και το βάρος τους, απελευθερώνονται ξανά στο ρέμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, που το νερό είχε μεγάλο όγκο, για να γίνει συλλογή των ψαριών με ηλεκτραλιεία, τα γκιζάνια ψαρεύτηκαν με δίχτυα γόνου.

Σε κάθε δειγματοληψία, ένα πολύ μικρό δείγμα ψαριών μεταφερόταν στο εργαστήριο για να γίνουν εκεί περαιτέρω αναλύσεις (μορφομετρίας, διατροφής, αναπαραγωγής, κλπ).

Στο πεδίο έγινε επίσης και η τεχνητή αναπαραγωγή του γκιζανιού.


Προσδιορισμός γεωγραφικών συντεταγμένων με GPS    

 

 

αρχική σελίδα
επιστροφή

 

Περιεχόμενα | Επικοινωνία | Πνευματικά Δικαιώματα | Συντελεστές

αρχή σελίδας

English Italiano